Kelių transporto priemonių registrasValstybės įmonė „Regitra“ yra Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (toliau tekste – registras) tvarkymo įstaiga. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Registro objektai yra kelių transporto priemonės, o registro tikslas – kelių transporto priemonių duomenų tvarkymas.
Registro duomenų tvarkymas – bet kurie su registro duomenimis atliekami veiksmai: duomenų rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas ir kiti veiksmai.

Registre tvarkomi šie duomenys:
     - transporto priemonių techniniai duomenys;
     - transporto priemonių valdytojų duomenys;
     - registro tvarkymo (numerio ženklų, registracijos dokumentų, ir kiti registravimo procedūrų) duomenys;
     - apribojimų duomenys (gaunami ir iš kt. šaltinių).

Registrui duomenis teikia kelių transporto priemonių valdytojai, todėl, pasikeitus valdytojų ir (arba) jų valdomų transporto priemonių duomenims, transporto priemonių valdytojai privalo nedelsdami, ne vėliau kaip per mėnesį, pranešti apie tokių duomenų pasikeitimą ir pateikti atitinkamų duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus.
Fizinių bei juridinių asmenų pageidaujami išsamesni duomenys apie kelių transporto priemones, jų teisinę būklę ir savininkus teikiami už atlyginimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.
Registro duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame nurodomas duomenų naudojimo tikslas, o prašant pateikti fizinio asmens vardu registruotų transporto priemonių duomenis, turi būti nurodytas tokių duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Šiuos duomenis galima užsisakyti bet kuriame „Regitros“ padalinyje. Kiekvienas registro duomenų gavėjas privalo naudoti šiuos duomenis tik teisėtiems ir apibrėžtiems duomenų gavėjo prašyme ar duomenų teikimo sutartyje nurodytiems tikslams.
Asmens duomenys teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

Kartą per kalendorinius metus kelių transporto priemonių valdytojas - fizinis asmuo - turi teisę neatlygintinai gauti informaciją apie jo vardu registruotas kelių transporto priemones.

Registro duomenų gavėjas, pastebėjęs jam perduotų duomenų netikslumus, turi apie tai informuoti registro tvarkymo įstaigą. Registro tvarkymo įstaiga per penkias darbo dienas nuo registro duomenų gavėjo pranešimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo patikrina gautą informaciją ir, jai pasitvirtinus, ištaiso netikslumus bei neatlygintinai informuoja apie tai registro duomenų gavėją ir kitus gavėjus, jeigu jiems perduoti netikslūs duomenys.
Dėl registro duomenų teikimo sutarčių (daugkartinio teikimo atveju) sudarymo reikėtų kreiptis į „Regitros“ direkciją adresu Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius, faksu (8 5) 266 0423 arba pateikus prašymą elektroniniu paštu adresu regitra@regitra.lt. Pagal sutartis duomenis iš „Regitros“ tvarkomų registrų vartotojai gali gauti tiesiogiai (on- line).