Kelių transporto priemonių vairuotojų registrasLietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro paskirtis – registruoti registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro asmens duomenų tvarkymo tikslas – kelių transporto priemonių vairuotojų bei vairuotojo pažymėjimų apskaita.

Registro duomenų teikėjai – Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų valstybių piliečiai, asmenys be pilietybės, siekiantys gauti ar turintys Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą.

Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu.

Registro duomenys neatlygintinai teikiami fiziniams asmenims – apie registre tvarkomus jų duomenis kartą per kalendorinius metus.

Susijusiems registrams duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis; mokesčių administravimo ir teisėtvarkos institucijoms – teisės aktuose nustatytoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti.

Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

Registro duomenys užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos narių, juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis.