Vairuotojo pažymėjimo išdavimo taisyklėsDĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2008 m. rugsėjo 10 d. Nr. 1V-328

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 10 straipsnio 5 dalies 5 punktu bei įgyvendindamas 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvą 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 317) su pakeitimais, padarytais 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/47/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 2 tomas, p. 467) ir 2000 m. rugsėjo 14 d. Komisijos direktyva 2000/56/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 5 tomas, p. 88), 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies pakeičiančią Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB ir panaikinančią Tarybos direktyvą 76/914/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 441), 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL 2006 L 403, p. 18):

1. Tvirtinu Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 588 „Dėl Vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5674);

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 1V-419 „Dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 588 „Dėl Vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 115-5229);

2.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. 1V-195 „Dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 588 „Dėl Vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 80-2916);

2.4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 1V-45 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 588 „Dėl Vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2006, Nr. 14-501);

2.5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. 1V-150 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 588 „Dėl Vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1837).

Vidaus reikalų ministras                                                                    Regimantas Čiupaila

 
SUDERINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras

Algirdas Butkevičius

2008 m. rugsėjo 3 d.

_______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328
 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklėse (toliau – taisyklės) nustatyta vairuotojo pažymėjimų išdavimo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Asmens dokumentas – Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė, pasas, Lietuvos Respublikos piliečio pasas, laikinasis pažymėjimas, užsienio valstybės piliečio pasas, jį atitinkantis kelionės dokumentas ar kitas užsienio valstybės institucijos išduotas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje, leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje).

Įgaliotasis darbuotojas – valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) darbuotojas, įgaliotas atlikti veiksmus, susijusius su vairuotojo pažymėjimų išdavimu ar grąžinimu.

Pareiškėjas – asmuo, kuris kreipiasi dėl vairuotojo pažymėjimo išdavimo, yra Lietuvos Respublikos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą, arba įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą.

Nuolatinė gyvenamoji vieta – pareiškėjo gyvenamoji vieta, kurioje jis paprastai gyvena bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais dėl asmeninių ir darbo ryšių arba, jeigu jis darbo ryšių neturi, tik dėl asmeninių ryšių, kurie artimai sieja pareiškėją su vieta, kurioje jis gyvena; pareiškėjo, kurio darbo ir asmeniniai ryšiai yra skirtingose vietose ir kuris dėl to skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau valstybių, pakaitomis gyvena, gyvenamoji vieta laikoma jo asmeninių ryšių vieta tik tada, jei pareiškėjas čia nuolat sugrįžta (ši sąlyga netaikytina, kai pareiškėjas užsienio valstybėje gyvena, kad atliktų apibrėžtos trukmės užduotį); mokyklos ar universiteto lankymas nereiškia nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo.

Vairuotojo pažymėjimo išdavimas – VĮ „Regitra“ veiksmai, kurių rezultatas yra vairuotojo pažymėjimo išrašymas ir įteikimas pareiškėjui.

Vairuotojo pažymėjimo keitimas – vairuotojo pažymėjimo išdavimo atvejai, kai naujas vairuotojo pažymėjimas išduodamas vietoj anksčiau turėto.

Vairuotojo pažymėjimo grąžinimas – VĮ „Regitra“ veiksmai, kurių rezultatas yra vairuotojo pažymėjimų įteikimas vairuotojams taisyklių VI skyriuje numatytais atvejais ir tvarka.

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) apibrėžtas sąvokas.

3. Vairuotojo pažymėjimai išduodami Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ne jaunesniems, nei nustatyta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnyje, pareiškėjams, kurių sveikatos būklė ir psichofiziologiniai gebėjimai yra tinkami vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę, mokantiems Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), išmanantiems kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių eismą, mokantiems vairuoti ir nustatyta tvarka išlaikiusiems egzaminus.

4. Vairuotojo pažymėjimas išduodamas dešimčiai metų. Pradedantiesiems vairuotojams vairuotojo pažymėjimas išduodamas dvejiems metams.

5. Asmuo gali turėti tik vieną vairuotojo pažymėjimą.

6. Vairuotojo pažymėjimai išduodami VĮ „Regitra“ padaliniuose, kurių sąrašą nustato VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.


II. VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

7. Naujas vairuotojo pažymėjimas išduodamas, kai:

7.1. baigiasi arba jau pasibaigė ankstesnio vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas;

7.2. ankstesnis vairuotojo pažymėjimas buvo prarastas (pamestas, pavogtas ir pan.);

7.3. vairuotojo pažymėjimas susidėvėjęs ar buvo sugadintas;

7.4. pasikeitė vairuotojo pažymėjime įrašomi duomenys;

7.5. pasikeitė vairuotojo sveikatos būklė;

7.6. pareiškėjas pageidauja gauti vairuotojo pažymėjimą vairuoti kitos (-ų) kategorijos (-ų) motorines transporto priemones arba siekia įgyti teisę vairuoti motorines transporto priemones pirmą kartą;

7.7. pareiškėjas pageidauja pasikeisti seno pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą į naujo pavyzdžio;

7.8. pareiškėjas pageidauja gauti vairuotojo pažymėjimą vietoj išduoto kitoje valstybėje;

7.9. pareiškėjas pageidauja gauti vairuotojo pažymėjimą vietoj sunaikinto.

8. Pareiškėjas dėl vairuotojo pažymėjimo išdavimo į VĮ ,,Regitra“ padalinį kreipiasi asmeniškai, nepriklausomai nuo savo nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, pateikdamas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos prašymą išduoti vairuotojo pažymėjimą (toliau – prašymas). Prašymą pareiškėjo vardu užpildo įgaliotasis darbuotojas. Užpildytą prašymą savo parašu patvirtina pareiškėjas.

9. Pateikdamas prašymą pareiškėjas įgaliotajam darbuotojui taip pat pateikia šiuos dokumentus:

9.1. galiojantį asmens dokumentą;

9.2. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią, kad jo sveikatos būklė ir psichofiziologiniai gebėjimai yra tinkami vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) motorines transporto priemones, kuri išduodama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką (toliau – medicininė pažyma);

9.3. vairuotojo pažymėjimą (jei anksčiau buvo išduotas, neprarastas ar nesunaikintas) ir vairuotojo kortelę (jei pareiškėjas ją turi);

9.4. taisyklių 7.2, 7.6 ir 7.9 punktuose numatytais atvejais, jei pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, kai pareiškėjas studijavo universitete, lankė mokyklą ar užsienyje atlikinėjo apibrėžtos trukmės užduotį, − dokumentą, kuriuo patvirtinamas studijavimo ar mokyklos lankymo Lietuvos Respublikoje ar užsienyje, ar apibrėžtos trukmės užduoties atlikimo užsienyje faktas;

9.5. Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos suteikimo ir periodinio mokymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-112 (Žin., 2007, Nr. 47-1823), nustatyta tvarka išduotą:

9.5.1. kvalifikacijos pažymėjimą – jei taisyklių 7.6 punkte nurodytais atvejais pareiškėjas pageidauja gauti vairuotojo pažymėjimą sukakęs Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnyje nustatytą amžių, kai būtina įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją;

9.5.2. kvalifikacijos pažymėjimą ar vairuotojų profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą – jei pareiškėjas pageidauja gauti vairuotojo pažymėjimą, kuriame nurodytas Europos Bendrijos kodas (95) bei kvalifikacijos vežti keleivius ar krovinius galiojimo data;

9.6. taisyklių 45 punkte numatytais atvejais – papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymėjimą, išduotą Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 3-186 (Žin., 2008, Nr. 61-2327), nustatyta tvarka.

10. Užsienyje išduoti dokumentai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas.

11. Taisyklių 7.2 ir 7.9 punktuose numatytais atvejais vairuotojo pažymėjimas išduodamas tik pareiškėjams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje arba kurie gali pateikti įrodymų, kad čia studijuoja ar lanko mokyklą ne mažiau kaip 6 mėnesius, o taisyklių 7.6 punkte nurodytu atveju – ir nustatyta tvarka išlaikiusiems egzaminus.

12. Pareiškėjo nuotrauka ir parašo pavyzdys parengiami VĮ „Regitra“ padalinyje. Nuotrauka turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 (Žin., 2002, Nr. 119-5362; 2006, Nr. 93-3657).

13. Pareiškėjui pateikus taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus, įgaliotasis darbuotojas užpildo prašymą ir patikrina:

13.1. pareiškėjo asmens tapatybę;

13.2. pareiškėjo asmens duomenis bei duomenis apie jo deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – gyventojų registras);

13.3. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre – ar pareiškėjas nėra ieškomas;

13.4. Kelių eismo taisyklių pažeidimų ir eismo įvykių registre – ar pareiškėjui nėra atimta teisė (apribota teisė įgyti) vairuoti transporto priemones ir ar nėra sustabdytas vairuotojo pažymėjimo galiojimas;

13.5. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre (toliau – vairuotojų registras) – ar pareiškėjui buvo suteikta teisė vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones;

13.6. VĮ „Regitra“ vairuotojų egzaminavimo informacinėje sistemoje – ar pareiškėjas išlaikė egzaminus.

14. Jei nustatoma, kad pareiškėjas yra ieškomas, įgaliotasis darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja policijos komisariatą pagal VĮ „Regitra“ padalinio buvimo vietą, o vairuotojo pažymėjimo išdavimo procedūra vykdoma toliau.

15. Jei vairuotojo pažymėjimas, kiti pateikti dokumentai turi taisymo ar klastojimo žymių, apie tai informuojama Lietuvos policija. Tuomet sprendimas išduoti vairuotojo pažymėjimą gali būti priimtas tik po teisėsaugos institucijų atlikto patikrinimo.

16. Jei vairuotojo pažymėjimas ar vairuotojo kortelė nepateikiama ir duomenų apie vairuotojo pažymėjimo išdavimą pareiškėjui nėra vairuotojų registre, VĮ „Regitra“ padalinio įgaliotasis darbuotojas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos kreipiasi raštu dėl prarasto vairuotojo pažymėjimo į jį išdavusią policijos įstaigą. Policijos įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo VĮ „Regitra“ padalinio paklausimo gavimo dienos pateikia VĮ „Regitra“ padaliniui turimą informaciją apie pareiškėjui išduotą vairuotojo pažymėjimą. Įvertinęs iš policijos įstaigos gautą informaciją, VĮ „Regitra“ padalinys ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo atsakymo iš policijos įstaigos gavimo dienos priima sprendimą išduoti vairuotojo pažymėjimą ar jo neišduoti. Apie sprendimą išduoti vairuotojo pažymėjimą pareiškėjas per 3 darbo dienas informuojamas raštu arba jam pageidaujant kitomis ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kitaip), o apie sprendimą neišduoti vairuotojo pažymėjimo ir jo motyvus – raštu.

17. Už vairuotojo pažymėjimo išdavimą pareiškėjas sumoka VĮ „Regitra“ teikiamų vairuotojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo paslaugų kainoraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-129 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1V-213 redakcija), nustatytą kainą.

18. Jeigu nustatoma, kad gyventojų registre nėra pareiškėjo asmens duomenų, negalioja pareiškėjo pateiktas asmens dokumentas ar pareiškėjas nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje arba nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą, taip pat pareiškėjas pateikia ne visus reikiamus, taisyklių 9 punkte nurodytus, dokumentus, įgaliotasis darbuotojas pateiktus dokumentus grąžina bei žodžiu paaiškina dokumentų grąžinimo priežastis ir suteikia reikiamą informaciją. Kai pareiškėjas pateikia visus reikalingus dokumentus vairuotojo pažymėjimui gauti, pareiškėjui nėra apribota teisė įgyti ar atimta teisė vairuoti transporto priemones, vairuotojo pažymėjimo galiojimas nesustabdytas, įgaliotasis darbuotojas padaro pateiktų dokumentų kopijas, patvirtina jas parašu ir vardiniu antspaudu, prašyme nurodo vairuotojui taikomus apribojimus, išspausdina prašymą ir pateikia pareiškėjui pasirašyti. Tuomet grąžina pareiškėjui pateiktus dokumentus, priima sprendimą išduoti vairuotojo pažymėjimą, tai patvirtindamas parašu ir vardiniu antspaudu prašyme, ir žodžiu nurodo vairuotojo pažymėjimo preliminarią išdavimo datą bei VĮ „Regitra“ padalinį, kuriame pareiškėjas gali atsiimti vairuotojo pažymėjimą. Jei pareiškėjas nepateikia visų reikalingų dokumentų vairuotojo pažymėjimui gauti, pareiškėjui apribota teisė įgyti ar atimta teisė vairuoti transporto priemones, vairuotojo pažymėjimo galiojimas sustabdytas, taip pat taisyklių 36 punkte nurodytais atvejais įgaliotasis darbuotojas atsisako išduoti vairuotojo pažymėjimą ir praneša pareiškėjui atsisakymo priežastį raštu.

19. Jei pareiškėjui išduodamas vairuotojo pažymėjimas vairuoti:

19.1. C1E, CE, D1E ir (arba) DE kategorijų transporto priemones, išduodamame vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas gali vairuoti ir BE kategorijos transporto priemones, jei turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

19.2. CE kategorijos transporto priemones, išduodamame vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas gali vairuoti ir D1E arba DE kategorijų transporto priemones, jei turi teisę vairuoti atitinkamai D1 arba D kategorijų transporto priemones;

19.3. C1E kategorijos transporto priemones, išduodamame vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas gali vairuoti ir D1E kategorijos transporto priemones, jei turi teisę vairuoti D1 kategorijos transporto priemones;

19.4. bet kurios kategorijos motorines transporto priemones, išduodamu vairuotojo pažymėjimu patvirtinta teisė vairuoti ir AM kategorijos transporto priemones.

20. Vairuotojo pažymėjimas turi būti išduotas:

20.1. per dešimt darbo dienų nuo prašymo pateikimo VĮ „Regitra“ dienos, išskyrus taisyklių 16, 27, 33, 34 ir 39 punktuose nurodytus atvejus, kai būtina išsiųsti paklausimus kitoms institucijoms;

20.2. taisyklių 16, 27, 33, 34 ir 39 punktuose nurodytais atvejais – ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sprendimo išduoti vairuotojo pažymėjimą priėmimo dienos;

20.3. taisyklių 7.2 punkte nurodytais atvejais – ne anksčiau kaip po trijų darbo dienų nuo pranešimo apie prarastą vairuotojo pažymėjimą VĮ „Regitra“ gavimo dienos.

21. Taisyklių 7.2 punkte nurodytais atvejais, jei pareiškėjas pageidauja, kad vairuotojo pažymėjimas jam būtų įteiktas anksčiau nei po taisyklių 20.3 punkte nustatytų 3 darbo dienų nuo pranešimo apie prarastą vairuotojo pažymėjimą VĮ „Regitra“ gavimo dienos, gali būti išduotas tris mėnesius galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kuris įteikiamas pareiškėjui VĮ „Regitra“ padalinyje per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo dienos. Pasibaigus šio vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminui, naujas vairuotojo pažymėjimas išduodamas pateikus naują prašymą.

22. Jei pareiškėjas vairuotojo pažymėjimą prarado po to, kai pateikė prašymą VĮ „Regitra“ išduoti naują vairuotojo pažymėjimą, naujas vairuotojo pažymėjimas sunaikinamas, sumokėti pinigai už vairuotojo pažymėjimo išdavimą negrąžinami. Kitas vairuotojo pažymėjimas gali būti užsakytas pateikus naują prašymą.

23. Jei vairuotojo pažymėjime įrašyta informacija yra klaidinga dėl VĮ „Regitra“ kaltės, vietoj jo kitas vairuotojo pažymėjimas išduodamas nemokamai ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo išrašyto vairuotojo pažymėjimo netikslumų nustatymo dienos, pareiškėjui pateikus prašymą ir dokumentus, kuriuose nurodyti teisingi duomenys, patvirtinantys šiuos netikslumus.

24. Vairuotojo pažymėjimą gali atsiimti pareiškėjas, pateikdamas VĮ „Regitra“ padaliniui asmens dokumentą, o vairuotojo pažymėjimo keitimo atveju – ir ankstesnį vairuotojo pažymėjimą (jeigu jis nėra prarastas), arba pareiškėjo įgaliotas asmuo, kuris, be pareiškėjo vairuotojo pažymėjimo (jeigu jis keičiamas ir nėra prarastas), papildomai pateikia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintą įgaliojimą, kur nurodytas pavedimas konkretiems veiksmams atlikti, ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

25. Prieš įteikdamas pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui naują vairuotojo pažymėjimą, įgaliotasis darbuotojas atlieka taisyklių 13.1 ir 13.4 punktuose nurodytus patikrinimus. Jei pareiškėjui nėra apribota teisė įgyti ar atimta teisė vairuoti transporto priemones, vairuotojo pažymėjimo galiojimas nesustabdytas, įgaliotasis darbuotojas išspausdina VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos vairuotojo pažymėjimo įteikimo pažymą ir pateikia pareiškėjui (jo įgaliotam asmeniui) pasirašyti. Tuomet grąžina pareiškėjui pateiktus dokumentus, išskyrus vairuotojo pažymėjimą (ar vairuotojo kortelę), pagal kurį išduodamas naujas vairuotojo pažymėjimas, priima sprendimą įteikti vairuotojo pažymėjimą, įrašo duomenis į vairuotojų registrą ir tai patvirtina parašu ir vardiniu antspaudu įteikimo pažymoje. Jei pareiškėjui apribota teisė įgyti ar atimta teisė vairuoti transporto priemones, ar vairuotojo pažymėjimo galiojimas sustabdytas, taip pat taisyklių 36 punkte nurodytu atveju įgaliotasis darbuotojas atsisako išduoti vairuotojo pažymėjimą, pranešdamas pareiškėjui atsisakymo priežastį raštu.

26. Vairuotojo pažymėjimas laikomas galiojančiu nuo jo įteikimo momento. Nuo šio momento asmuo įgyja teisę vairuoti vairuotojo pažymėjime nurodytų kategorijų motorines transporto priemones.

27. Jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad pareiškėjas turi kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės vairuotojo pažymėjimą, tačiau jo nepateikia, VĮ „Regitra“ siunčia atitinkamos ES valstybės narės ar EEE valstybės kompetentingai institucijai paklausimą, ar pareiškėjas neturi toje valstybėje išduoto galiojančio vairuotojo pažymėjimo.

28. Pareiškėjui pateikus vairuotojo pažymėjimą, išduotą iki 1990 m. kovo 11 d. buvusiose Tarybų Sąjungos respublikose, kuriame transporto priemonių, kurias leidžiama vairuoti, kategorijos nurodytos kitaip nei Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, naujajame jo vairuotojo pažymėjime kategorijos nurodomos taip:

28.1. A – pateikus motociklo vairuotojo pažymėjimą;

28.2. B1 – pateikus motorinio vežimėlio vairuotojo pažymėjimą;

28.3. B – pateikus vairuotojo mėgėjo pažymėjimą;

28.4. B ir C – pateikus vairuotojo profesionalo arba trečiosios klasės vairuotojo pažymėjimą;

28.5. B, C, D, BE, CE, DE – pateikus antrosios arba pirmosios klasės vairuotojo pažymėjimą;

28.6. T – pateikus troleibuso vairuotojo pažymėjimą.

29. Keičiant vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, su įrašu „be teisės dirbti samdomą darbą“, naujas vairuotojo pažymėjimas išduodamas be šio įrašo.

30. Taisyklių 27, 33, 34 ir 39 punktuose nurodytais atvejais, VĮ „Regitra“ išsiunčia paklausimą atitinkamai užsienio valstybei per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo prašymo gavimo dienos. Įvertinęs gautą informaciją VĮ „Regitra“ padalinio įgaliotasis darbuotojas per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos priima sprendimą išduoti vairuotojo pažymėjimą ar jo neišduoti ir apie tai informuoja pareiškėją. Apie sprendimą išduoti vairuotojo pažymėjimą pareiškėjas informuojamas raštu arba jam pageidaujant kitomis ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kitaip), o apie sprendimą neišduoti vairuotojo pažymėjimo ir jo motyvus pareiškėjas informuojamas raštu.


III. KITOSE VALSTYBĖSE IŠDUOTŲ VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ KEITIMAS

31. Užsienio valstybėse išduoti vairuotojo pažymėjimai keičiami vadovaujantis taisyklių 8–10, 12–15, 17–19, 22–26 ir 28–30 punktų bei šio skyriaus nuostatomis.

32. Vairuotojo pažymėjimas, išduotas ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje pareiškėjams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ar kurie pasirinko Lietuvos Respubliką kaip nuolatinę gyvenamąją vietą (pasirinkimas nurodomas prašyme išduoti vairuotojo pažymėjimą), keičiamas į Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą be egzaminų.

33. Išduoti vairuotojo pažymėjimą vietoj prarasto (pamesto, pavogto ar pan.) ES valstybės narės ar EEE valstybės vairuotojo pažymėjimo galima tik pareiškėjams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pagal informaciją, gautą iš ankstesnį vairuotojo pažymėjimą išdavusios ES valstybės narės ar EEE valstybės kompetentingos institucijos, patvirtinančią vairuotojo pažymėjimo išdavimo duomenis.

34. Jei ES valstybės narės ar EEE valstybės vairuotojo pažymėjimas galioja, tačiau jo autentiškumas kelia abejonių, VĮ „Regitra“ ES valstybės narės ar EEE valstybės kompetentingai institucijai siunčia paklausimą pateikti informaciją, patvirtinančią vairuotojo pažymėjimo autentiškumą. Jei ES valstybės narės ar EEE valstybės kompetentinga institucija informuoja, kad vairuotojo pažymėjimas nėra autentiškas, įgaliotasis darbuotojas informuoja Lietuvos policiją taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka.

35. Paklausimai ES valstybės narės ar EEE valstybės kompetentingoms institucijoms siunčiami taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka, papildomai užklausiant, ar šiose valstybėse nėra taikomi taisyklių 36 punkte įvardyti apribojimai.

36. Pareiškėjui teisės vairuoti transporto priemones atėmimo arba vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymo įstatymų nustatyta tvarka, jo galiojimo laiko apribojimo arba jo atėmimo, vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymo kitoje ES valstybėje narėje arba EEE valstybėje laikotarpiu, jei pastarasis vairuotojo pažymėjimas buvo išduotas šiame punkte įvardytas priemones taikančioje valstybėje, kitas vairuotojo pažymėjimas neišduodamas.

37. Pareiškėjo, turinčio nacionalinį vairuotojo pažymėjimą, išduotą ne ES ar EEE priklausančioje valstybėje (toliau – trečioji šalis), kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, vairuotojo pažymėjimas Lietuvos Respublikoje laikomas netinkamu ir gali būti keičiamas į Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka išlaikius teorijos egzaminą. Egzamino nereikalaujama, jei visos, keičiamame nacionaliniame vairuotojo pažymėjime nurodytos, motorinių transporto priemonių kategorijos buvo įgytos ES ar EEE valstybėje ir vairuotojų registre yra tai patvirtinanti informacija, taip pat, jei nacionalinis vairuotojo pažymėjimas išduotas valstybės, keičiančios Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimus abipusio susitarimo sąlygomis ir kitais tarptautinėse sutartyse ar ES teisės aktuose numatytais atvejais.

38. Trečiojoje šalyje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas keičiamas, jei yra atiduodamas VĮ „Regitra“ nepasibaigus jo galiojimo terminui. Kartu su trečiojoje šalyje išduotu nacionaliniu vairuotojo pažymėjimu VĮ „Regitra“ pateikiamas nacionalinio vairuotojo pažymėjimo vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas jį išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu, arba tarptautinis vairuotojo pažymėjimas, atitinkantis 1949 metų Ženevos konvencijos dėl kelių eismo 10 priedo ar 1968 metų Vienos konvencijos dėl kelių eismo 7 priedo reikalavimus.

39. Jei trečiojoje šalyje išduoto nacionalinio ir (arba) tarptautinio vairuotojo pažymėjimo autentiškumas kelia abejonių, VĮ „Regitra“ per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą siunčia atitinkamai valstybei paklausimą dėl vairuotojo pažymėjimo autentiškumo patvirtinimo. Jei trečiosios šalies institucija informuoja, kad vairuotojo pažymėjimas nėra autentiškas, įgaliotasis darbuotojas informuoja Lietuvos policiją taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka.

40. Jei atlikus taisyklių 13.2 punkte numatytą patikrinimą ar užsienio kompetentingoms institucijoms informavus nustatoma, kad pareiškėjo vairuotojo pažymėjimas įgytas kitoje šalyje tuo metu, kai pareiškėjas buvo Lietuvos Respublikos ar kitos, nei vairuotojo pažymėjimą išdavusios, valstybės nuolatinis gyventojas, vairuotojo pažymėjimas nekeičiamas.

41. Asmenų, kurie turi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento jiems išduotus galiojančius „A“ arba „B“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus, turimi trečiosiose šalyse išduoti nacionaliniai vairuotojo pažymėjimai, jei juose nurodytas galiojimo laikas nepasibaigęs, galioja visą šių asmenų akreditacijos laiką.

42. Jei užsienio valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas keičiamas Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimu, pastarajame ir vėliau išduodamuose vairuotojo pažymėjimuose nurodomi duomenys apie šį keitimą.

43. Jei vietoj prarasto (pamesto, pavogto ar pan.) ES valstybės narės ar EEE valstybės vairuotojo pažymėjimo išduodamas Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimas, pastarajame ir vėliau išduodamuose vairuotojo pažymėjimuose nurodomi duomenys apie naujo vairuotojo pažymėjimo išdavimą vietoj prarastojo.


IV. VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS PRADEDANTIESIEMS VAIRUOTOJAMS

44. Vairuotojo pažymėjimas pradedantiesiems vairuotojams išduodamas ir keičiamas taisyklių 8–15, 17–27 bei 30 punktuose ir šiame skyriuje nustatyta tvarka.

45. Pradedantiesiems vairuotojams vairuotojo pažymėjimas, išduotas dvejiems metams, keičiamas į dešimt metų galiojantį tik Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos apraše nustatyta tvarka užbaigus papildomus mokymus.

46. Pasibaigus pradedančiajam vairuotojui išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminui, kitas, dvejus metus galiojantis, vairuotojo pažymėjimas neišduodamas.

47. Pradedantiesiems vairuotojams praradus išduotą, dvejus metus galiojantį, vairuotojo pažymėjimą ir (arba) įgijus teisę vairuoti kitos (-ų) kategorijos (-ų) motorines transporto priemones, naujas vairuotojo pažymėjimas išduodamas įrašant ankstesniame vairuotojo pažymėjime nurodytą galiojimo pabaigos datą.
 

V. VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ SKELBIMO NEGALIOJANČIAIS, NAIKINIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

48. Vairuotojo pažymėjimai skelbiami negaliojančiais, pažymint vairuotojų registre atitinkamą, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 1V-121 (Žin., 2007, Nr. 40-1520) (toliau – nuostatai), įvardytą, vairuotojo pažymėjimo būklę, šiais atvejais:

48.1. vietoj turėto išdavus naują vairuotojo pažymėjimą;

48.2. neatsiėmus vairuotojo pažymėjimo per 1 metus nuo jo išrašymo dienos;

48.3. pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminui;

48.4. asmeniui, kuriam išduotas vairuotojo pažymėjimas, mirus;

48.5. asmeniui, kuriam išduotas vairuotojo pažymėjimas, susirgus ligomis, kuriomis sergant draudžiama vairuoti tam tikros kategorijos motorines transporto priemones;

48.6. paaiškėjus, kad teisė vairuoti motorinę transporto priemonę buvo suteikta pateikus neteisingus asmens, jo sveikatos būklės duomenis ar kitokią neteisingą informaciją, lėmusią teisės vairuoti motorinę transporto priemonę suteikimą;

48.7. neatsiėmus vairuotojo pažymėjimo iš policijos įstaigos, praėjus 1 metams nuo teisės vairuoti atėmimo ar vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymo termino pabaigos;

48.8. nustačius, kad rasti ar VĮ „Regitra“ iš užsienio valstybių atsiųsti vairuotojo pažymėjimai taisyklių VI skyriuje numatytais atvejais pareiškėjams negali būti grąžinti ar neatsiimti per 1 metus nuo priimto sprendimo grąžinti priėmimo dienos.

49. Vairuotojo pažymėjimai, paskelbti negaliojančiais ir saugomi VĮ „Regitra“, sunaikinami VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

50. Vairuotojo pažymėjimai (ar vairuotojo kortelės), vietoj kurių išduoti nauji, kitose valstybėse išduotų vairuotojo pažymėjimų kopijos, prašymai, vairuotojo pažymėjimų įteikimo pažymos, medicininių pažymų kopijos, įgaliojimų kopijos ir kitų su vairuotojo pažymėjimų išdavimu susijusių dokumentų kopijos saugomi VĮ „Regitra“ padalinių archyvuose teisės aktų nustatytą laikotarpį.

51. Kitose valstybėse išduoti vairuotojo pažymėjimai ar vairuotojo pažymėjimo išdavimą patvirtinančių ES ar EEE valstybių kompetentingų institucijų informacinių raštų kopijos (kai vairuotojo pažymėjimas keičiamas taisyklių 33 punkte numatytais atvejais vietoj prarastojo), nurodžius keitimo priežastis, grąžinami juos išdavusioms ES valstybės narės ar EEE valstybės kompetentingoms institucijoms.


VI. VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ GRĄŽINIMAS

52. Vairuotojams grąžinami surasti, kompetentingų užsienio institucijų paimti ar kitokiais būdais įgyti ir pagal tiesioginę paskirtį nenaudojami vairuotojo pažymėjimai, atsiųsti ar kitais būdais pristatyti VĮ „Regitra“.

53. Sprendimą, ar vairuotojo pažymėjimas gali būti grąžintas, įgaliotasis darbuotojas priima ir įrašo į kompiuterinę duomenų bazę per 3 darbo dienas nuo vairuotojo pažymėjimo patekimo į VĮ „Regitra“ dienos.

54. Vairuotojo pažymėjimas, pažymėjus vairuotojų registre atitinkamą, nuostatuose įvardytą, vairuotojo pažymėjimo būklę, gali būti grąžinamas šiais atvejais:

54.1. kai vairuotojo pažymėjimas išduotas Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei:

54.1.1. nepasikeitė vairuotojo pažymėjime įrašyti duomenys;

54.1.2. vairuotojo pažymėjimas nėra sugadintas;

54.1.3. nepasibaigęs vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminas;

54.1.4. vietoj pastarojo nėra išduotas kitas vairuotojo pažymėjimas;

54.1.5. dėl sveikatos būklės leidžiama vairuoti visų vairuotojo pažymėjime nurodytų kategorijų transporto priemones;

54.1.6. vairuotojo pažymėjimas išduotas po 2002 m. gruodžio 31 d.;

54.2. kai vairuotojo pažymėjimas išduotas kitose šalyse, jei vietoj pastarojo nėra išduotas kitas vairuotojo pažymėjimas.

55. Jei vairuotojo pažymėjimo savininkui atimta teisė vairuoti transporto priemones, vairuotojo pažymėjimas išsiunčiamas sprendimą atimti vairavimo teisę priėmusiai institucijai.

56. Vairuotojo pažymėjimai grąžinami vairuotojams asmeniškai, pateikus VĮ „Regitra“ įgaliotajam darbuotojui raštišką prašymą, taisyklių 9.1 punkte įvardytą dokumentą, o taisyklių 54.1 punkte nurodytu atveju – ir 9.2 punkte įvardytą dokumentą. Vairuotojo pažymėjimai taip pat gali būti grąžinami vairuotojo pažymėjimų savininkų įgaliotiems asmenims, papildomai pateikusiems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintą įgaliojimą, kuriame nurodytas pavedimas konkretiems veiksmams atlikti.

57. Įteikdamas vairuotojo pažymėjimą, įgaliotasis darbuotojas papildomai atlieka patikrinimą pagal taisyklių 13.1, 13.3, 13.4 ir 54 punktų nuostatas.

 
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Įgaliotųjų darbuotojų veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.